Ha Ha Ha (15)

Februari 21, 2011

OBAT KUAT

MUNAJAT teuing ku rajin pisan ngadatangan tabib jeung dukun. Ari kasakit anu karandapan ku manehna nya eta . . . peluh. Teuing geus sabaraha puluh urang tabib jeung dukun anu kungsi didatangan ku manehna, tapi angger bae kasakit peluhna teu cageur-cageur.
Meunang raratan ti babaturanana, cenah aya tabib teureuh India anu bisa ngubaran kasakit peluh. Atuh puguh bae asa mobok manggih gorowong, da teu kungsi didongengan dua kali, kencling bae Munajat muru ka tempat praktek eta tabib.
Singhoreng rada aneh prakprakan nambaan eta tabib teh. Lain diolesan sakumaha biasana, tapi “manuk” anu cindeten bae teh . . . disulingan. Enya, eta “manuk” anu paeh teh barang ku eta tabib ditiup ku sulingna dadak sakala jadi hirup tur maceuh.
Munajat ge kahayangna mah kitu, sugan jeung sugan enya eta tabib teh sakti. Atuh gagancangan manehna nangkarak. Calana panjangna mah dilaan, ngan kolorna mah teu dilaan, da ceuk eta tabib teu kudu, nyaho . . . gugurubugan bae cenah “manuk” euweuh guam teh.
Sabada eta tabib tipoporose niup suling, ujug-ujug kuniang we . . . tali kolor Munajat teh hudang. Terus ugal-igel nuturkeun wirahma suling. Ari “manuk”-na mah angger we . . . tibra sare dina jero kolor.

SOANG CILAKA

PIKEUN lalaki anu bobogaanana salawasna nguyung mah tangtu apal kana sakur ubar anu ditaksir bisa nimbulkeun kakuatan. Ti mimiti Viagra, Irex, Irexin (keur budak) jeung rupa-rupa ramuan nu dioleskeun, pasti pada-pada apal.
Hiji mangsa aya nu cocorowokan dumeh manehna nempo aya soang eueuleugeugan. Eta soang anu dipikameumeut teh siga-siga nu kacekek, beuheungna ngadadak heuras sarta tuluy eueuleugeugan.
Horeng simanahoreng eta soang teh kalawan teu ngahaja geus ngalodok . . . Viagra anu ragrag tina saku nu bogana kana tempat nyatu eta soang. Ku mujarabna Viagra, beuheung soang ge bisa ngadadak . . . heuras nya?

OBAT PINAREUP

LANTARAN hayang nyukakeun salaki, Nyi Eha luluasan datang ka tabib pikeun tatamba rek . . . ngabadagan pinareupna. Ku tabib Nyi Eha dibere ramuan anu diwadahan kana botol. Cenah mah eta ramuan teh kudu dioleskeun saban rengse mandi, biasana mah heuleut popoean ge pinareup teh bakal langsung ngabadagan.
Ari eta ramuan teh ku Nyi Eha ditunda di kamar mandi, direndengkeun jeung botol sampo. Dumadakan salakina salah nyokot sampo waktu rek diangir. Ngan ledak-ledak bae eta ramuan keur ngabadagan pinareup teh dipake diangir.
Orokata, heuleut dua poe ti harita dina sirah salakina mucunghul . . . pentil. Lila-lila eta pentil teh ngagedean. Geus sidik nu jadi dina si-rahna pinareup mah, atuh kapaksa lamun manehna iinditan teh sirahna kudu make . . . BH.***

AYA budak duaan, saurang urang Ciawi saurang deui urang Singaparna. Eta budak téh keur pacéntal-céntal ngeunaan kaluhungan kotana séwang-séwangan.
“Sabenerna mah Ciawi anu pantes jadi puseur kota Kabupatén Tasikmalaya téh, da Ciawi mah diliwatan ku jalan utama jeung deukeut ka Bandung,” ceuk budak urang Ciawi.
“His, nya Singaparna nu leuwih pantes mah! Ngaranna ge aya singaan, pasti leuwih galak.

Ceuk saha ka Bandung leuwih deukeut ti Ciawi? Coba geura jalanna ka Garut, pasti deukeut kénéh ti Singaparna,” ceuk budak urang Singaparna embung éléh.
“Tapi pan Singaparna mah teu diliwatan ku jalan karétaapi ?”
“Ah, keur naon tumpak karétaapi, da karétana gé mindeng tabrakan. Mending kénéh tumpak mobil!”
“ Di Ciawi mah tanahna masih kénéh lega, pantes pisan mun diadegan kantor-kantor pamaréntah téh. Lian ti éta sawahna subur, apan can lila ogé Présidén SBY ngahajakeun sumping ka Ciawi,”
“Mun enya sawahna subur, naha Pa SBY teu jadi mitembeyan panén di Ciawi ?”
“Éh enya nya. Eu, meureun . . . étémna tinggaleun di Cikéas,” ceuk budak urang Ciawi bari arapap-eureupeup, “geuning basa rombongan Pa SBY ka Cipasung bet disuguhan dahareun anu teu merenah didahar ?”
“Ah, eta mah olo-olo we. Kolek sakitu ngeunahna disangka ngabahayakeun. Geuning bapa urang ge beak tilu bungkus, teu nanaon?”
“Pokona mah Ciawi anu pantes jadi puseur kota Kabupatén Tasik mah,” deui-deui budak urang Ciawi téh nyarita bari morongos, “Ciawi mah boga cipanas, jeung tokoh-tokohna loba nu terkenal,”
“Urang Singaparna gé sarua, loba nu terkenal. Bupati Tasik nu ayeuna apan urang Singaparna, da calon bupati ti Ciawi mah dina pilbupna éléh,”
“Saha siah ngaranna Bupati Tasik téh ?”
“Pa Tatang Farhanul Hakim,”
“Ari ngaran geureuhana?”
Budak urang Sinaparna téh ngahuleng sajongjongan, tayohna manéhna teu apaleun.
“Apal kénéh déwék geuning urang Ciawi. Yeuh mun manéh hayang apal mah, jenengan geureuha Bupati Tasik téh . . .Ibu Tatang!”
“Aéh, enya nya. Naha déwék bet ngadadak poho?” ceuk budak urang Singaparna bari kalamas-kélémés.
Ngaranna gé budak, pasti nyaritana sabulangbéntor, saéngabna kamana karep.

AL MASOEM

SARÉRÉA moal aya anu bireuk ka Al Masoem, komo ka nu sok lalar liwat ka daérah Cipacing di wewengkon Bandung wétan mah. Ari sababna, di éta wewengkon urang bakal manggihan tulisan Al Masoem ngajareblag gedé pisan, boh di pom bénsin, sakola, kolam renang, Bank Perkréditan Rakyat, apoték atawa perséwaan alat-alat berat. Enya, apan Al Masoem téh kiwari geus ngajangélék jadi pausahaan raksasa anu pikareueuseun urang Sunda.
Naha bet kudu jadi pikareueuseun urang Sunda ?
Har, apan urang Sunda mah sok dilélécé, pajarkeun téh moal bisaeun dagang. Dina ayana gé pausahaan urang Sunda anu maju, umumna tara lila, da sok mojéjrét deui. Pangna kitu téh lantaran urang Sunda mah pohara percayana kana eusi hiji paribasa anu unggelna “ulah leumpang sasambayan, ulah dagang papatungan”. Matakna dina urusan bisnis mah, urang Sunda sok tara diperhitungkeun, béda pisan jeung urang Padang.
Tapi éta paribasa téh gugur ku ketakna Haji Masoem, pendiri Al Masoem Grup téa. Sabada kabuktian bisnis Al Masoem Grup sakitu suksésna, ayeuna mah urang Sunda teu bisa dilélécéh deui, urang Sunda gé bisa jadi konglomérat !
Saeutik nu nyaho yén Pa Haji Masoem téh asli bibit buit ti Ciawi. Ngamimitian bisnisna dagang . . . munding. Éta munding téh digiringkeun sapoé sapeuting ka . . . Bandung. Bisa dibayangkeun ku urang gé, kumaha sangsarana ngagiringkeun munding ka tempat anu sakitu jauhna, mangka harita mah masih kénéh meuweuh ku gorombolan.
Suksés dagang munding, saterusna Haji Masoem muka toko jeung ngagén minyak tanah. Tempatna di Cipacing téa. Sabada suksés, ahirna ngocal-ngocal muka pom bénsin nepi ka aya puluhna. Bakat ku loba-lobana pom bensin Al Masoem, nepi ka sok dijieun kaheureuyan dina tatarucingan. Soal tarucingna teh kieu: naon basa Arabna pom bénsin? Jawabanana téh . . . Al Masoem!

TAHU PARNA

LAMUN di Bandung tepung jeung tukang sol sapatu, tanyakeun wé geura asal lemburna, pasti éta tukang sol sapatu téh ti Sukarégang. Kitu deui lamun urang tepung jeung tukang rujak bebek, geus tangtu manéhna téh urang Limbangan. Ari tukang kupat tahu lembur asalna ti mana? Geus pasti ti Singaparna!
Di deukeut lapang Gasibu gé aya tukang kupat tahu diténdaan. Dina téndana dipasang spanduk, ditulisan dua jajar. Jajaran luhur unina téh KUPAT TAHU, ari jajaran handap unina SINGAPARNA. Ngan lantaran spandukna dilipet di tengah-tengah, éta uni tulisan téh jadi anéh. Ditempo ti  kidul mah unina téh KUPAT SINGA, ari ditempo ti kulon mah  unina téh TAHU PARNA.
Kitu tah resikona lamun tulisan dina spanduk dilipet téh.

Iklan

Ha Ha Ha (14)

Februari 18, 2011

Kunanon sireum sasalaman?

Kieu caritana sanggeus dunia jeung isina kumplit,pek teh sasatoan can boga alat kelamin,,
ceuk Malaikat teh : Mun hoyong nyandak alat kelamin pek tah di aya di gunung
Kuda langsung berecit lumpat matakna Kuda meunang nu GEDE
Pas sireum nepi ka Gunung pek teh beakeun alat kelaminna,,makana nepi ayna teh sireum mah saling tatanya ka sesame Sireum maneh geus meunang Acan

 

Manuk

Sabaraha mang manuk ieu hargana ? Ceuk saurang lalaki ka tukang manuk.
Tah anu keur nyanyi mah hargana sajuta. Lamun itu tuh anu cicing bae, ETA
Mah dua juta, bari nunjuk manuk anu ngahiul bae dina kurung.
Har, naha bet Mahal keneh anu cicing bae geuning Mang ?
His, pan ETA anu nyiptakeun laguna…!!

 

Dokter Vs Pasien Nini-nini

Nini : “Dok, abdi gaduh masalah, mun abdi hitut, sok teu bau jeung teu disada, jadi hawatos, sieun teu normal … bie ge abdi teh tos 5x hitut tapi da teu aya sora’an jeung teu bau …”
dokter : “oh kitu ? cik atuh urang parios…”
Tuluy dipariksa we ku dokter teh …
Dokter : “Ieu ibu resep obat na, peser di apotik, ke 3 dinten deui ibu kadieu deui …”
Tidinya si nini meuli obatna & nginum obat sapoe 3x, tuluy datang deui ka dokter 3 poe berikutna…
Nini : “alah dok mujarab oge obat teh, ayeuna mah hitut teh disada, ngan henteu ari bau mah … ”
dokter : “oh sae atuh bu, berarti cepil na tos sehat, ayeuna urang landongan pangambung na, dijamin engke mah bau na ge bakal ka ambeu … meledek”
Nini : “hah ?!”

 

Dokter Kandungan Vs Pasen


Ceu Erum rek di pariksa ka dokter kandungan langganan maneh na.
Sabot geus lila nungguan di ruang tunggu, Ceu Erum dipanggil ku Perawat jeung di titah asup ka ruangan Dokter .

Ceu Erum : Wilujeng Sonten dok, Wilujeng tepang deui sareng abdi.
( ceu erum ngomong kitu , bari jeung so akbrab , maklum ka dokter langganan tea ).
Dokter : wilujeng Sonten oge, ke ieu sareng ibu saha jenengan ?
ceu erum : ah , maenya dokter hilap ka abdi, pan abdi mah sering di parios ka dieu ???
Dokter : Ke, pami kitu mah, Mangga Ibu Buka anggoan sareng Rok Ibu, teras naek ka tempat pameriksaan.

Sanggeus ceu erum muka Rok jeung naek ka tempat pemeriksaan , karek si Dokter na ngomong.

Dokter : Oooh, ieu teh sareng Ceu Erum nya ??!!
Ceu Erum : ??????!!!!!!!!!

Jigana si Dokter teh, tara nginget nginget beungeut pasen na, tapi nu di inget ku dokter mah nyaeta ngaran jeung parabot na nu handap………..

 

Mayar Haseup Sate

Lantaran lapar, bus wae Asep Dodoy asup ka jongko tukang sate. “Pang meuleumkeun sapuluh!” pokna bari gek diuk. Sabot sate di beuleum, haseupna mani meleber, kaambeu seungit. Ngadadak rasa lapar leungit. “Mang moal tulus meuli satena oge, da geuning ku ngambeu seungitna oge geus seubeuh,” pok na bari rek ngaleos.>
“Ih, ke heula. Bayar heula atuh,” ceuk tukang sate.
Asep: “Naha? Pan teu tulus daharna oge!”
Tukang Sate: “Enya, pan seungitna geus ka seuseup. Jadi angger we kudu mayar.”
“Heug atuh,” omong Asep Dodoy bari ngodok saku. Manehna nyokot duit kencring sababaraha siki, terus diburulukeun kana piring kosong. Atuh puguh wae sorana teh meni gandeng. “Tah, dibayar ku sorana!” ceuk manehna bari ngasupkeun deui duit kana jero sakuna.


Sabulangbentor

Februari 18, 2011

Bajuang

Biasana mun geus rengse barang gawe, jejer wangkongan sok ngabalengkot kana obrolan sabulang bentor. Nu sok mirucaan ngadabrul nyaeta Bah Oding. Saperti kajadian dina minggu nu anyar kaliwat. Ti isuk meluk nepi ka sore jeder Bah Oding ngablamblam nyaritakeun pangalamannana. Salahsahiji dongengna nyaeta lalakon bajuang waktu perang ngalawan karaman DI TII.

“Lur! Kieu-kieu oge, sayah boga jasa ka nagara. Waktu taun 1950-an, sayah ngilu pager beutis, oge kalan-kalan aub kana pangperangan. Tah.. saksina ceda na tonggong,” ngomong kituna teh bari ngalaan baju, terus nembongkeun tonggongna nu pinuh ku ceda.

“Euleuh meni raca kitu.. tilas tapak pelor oom..?” cek Teh Nani.

“Lain!” tembal Bah Oding.

“Euh.. rupina ceda na tonggong oom, tapak kapetelan granat?” Jang Uyeh nimbrung.

“Lain!” cek Bah Oding deui.

“Atuh tilas naon?” cek Cep Idod panasaran.

“Ceda na tonggong sayah, tapak panyakit Cacar,” cek Bah Oding bari nyengir.

 

Tardan

Cep Idod : Nurutkeun panalungtikan kuring, ngaran kasenian nu hirup di tatar Sunda, karereanna nyokot tina akronim atawa wancahan. Contona, Lapidut wancahan tina Lawak, Kacapi jeung Dangdut. Doger wancahan ngadogdogan anu beger. Tarling, Hitar jeung Suling.

Jang Uyeh : Ari Tardan wancahan tina naon?

Cep Idod : Kakara ngadenge tah, cik naon wancahanna?

Jang Uyeh : Wancahan tina Gitar jeung munding edan (ngomongna kalem).

 

Carita Pondok Pangpondokna Sa dunya

Dina sela-sela kagiatan ngokolakeun Jaipong Julang Ngapak, Bah Odingsok rajeun nulis Carpon. Malah tadina mah rek diilukeun kana pasanggiri carpon nu diayakeun ku Koran Sunda Galura.

Kusabab sieun kapilih jadi juara niatna bolay. Nurutkeun paniten sastrawan moyan (nu saban isuk moyan), carpon karya Bah Oding kapeunteun jadi carpangondoknya “carpon pangpondokna sa dunya”. Judul Carpona “Budak Ceurik”. Eusina sauted “Aya budak kacugak beling, ceurik”.

 

BBM

“Geus ngadenge beja can, harga minyak tanah turun deui jadi Rp.800,-?” ceuk  Jang Uyeh ka Cep Idod.

“Ah.. eta mah berita bohong, piraku geus naek bet turun deui,” tembal Cep Idod.

“Sumpah cek dina TV, saleter hargana Rp.800,- asal daek meretan selang tengki,” cek Jang Uyeh kalem.

 


Ha Ha Ha (13)

Februari 17, 2011

Domba

JANG Udin, Mahasiswa Peternakan tingkat akhir keur jalan-jalan, kabeneran panggih jeung tukang ngangon domba bari dibarengan ku reueus, Jang Udin nanya:

“Mang, kenging naros teu?”

“Mangga aya peryogi naon aden?” cek tukang ngangon

“Eta domba meni sarehat kitu, dipasihan parab naon mang?”

“Anu mana den? Anu hideung anu bodas?” tukang ngangon malik nanya.

“Mmm anu hideung heula lah……..” Udin bari nunjuk.

Ooh pami nu hideung mah parabna jukut baseuh”

“Ooohh….pami anu bodas?”

“Sami nu bodas oge!” jawabna

“Hmmm…. kuateun leumpang sabaraha kilo meter unggal dintenna, mang?” Udin nanya deui.

“Anu mana den? Anu hideung anu bodas?” jawabna

“Mmm anu hideung heula lah……..”

“Anu hideung mah 4 kilo meter!”

“Ooohh….pami anu bodas?”

“Sami nu bodas oge!”

Jang Udin mimiti keuheul, terus nanya deui, “Sabaraha kilo hasil tina buluna unggal taun mang?” Udin nanya bari rada muncereng.

“Anu mana den? Anu hideung anu bodas?”

Udin (bari rada ambeuk): “Mmm anu hideung heula lah……..”

“Anu hideung mah 10 kilo unggal taunna!”

“Ooohh….pami anu bodas?”

“Sami nu bodas oge!”

Geus teu kuat nahan emosi, Jang Udin mimiti ngambeuk: “Ari ente kunaon sok ngabeda-bedakeun jawaban? Domba bodas, domba hideung, padahal jawabanna sarua!”

“Oh.. numawi kieu den, upami anu hideung mah kaleresan abdi anu gaduhna”

“Oh kitu, aduh! Hapunten atuh mang! Hapunten! Panyanten teh! Na upami nu bodas nu saha kitu?”

“Sami, anu abdi oge”***

 

Budak Boloho

Si Encep budak kelas opat SD keur gundem catur jeung bapana.

Encep : “Pa, Encep enjing bade ulangan Matematika. Pami Encep kenging peunteun 10, bapa bade masihan naon ka Encep?”
Bapa : “Bapa bade masihan duit saratus rebu..!”
Encep : “Alim ah saratus rebu mah, sarebu wae nya, Pa?”
Bapa : “Naha, Cep?”
Encep : “Saratus rebu mah cape ngetangna..”

 

TKI ti Arab Saudi

Kacaritakeun dihiji lembur aya hiji pamuda nu kakara balik jadi TKI di arab saudi, kabejakeun si eta pamuda teh mawa babawaan loba pisan keur oleh-oleh jang pamajikanana di lembur, tayohna mah eta beja teh kadengeeun ku bangsat anu geus biasa ngaranjah eta lembur, singket carita eta bangsat teh geus siap-siap rek ngajorag imah TKI tea engke peuting.

Dina peutingna eta bangsat teh geus ngadakom dina kenteng nungguan nu boga imah sare, sanggeus lila di tungguan nu boga imah teh can sare wae kadon hayoh ngobrol terus sosonoan da puguh geus lila teu panggih.

Si bangsat geus teu kuat cangkeuleun nungguan bari ngadedengekeun nu boga imah Pok salakina ngomong ka pamajikanana; “euh nyi meni liket asa ketan kieu”, ceuk salakina…

Pamajikanana seuri bari ngarangul… Ngadenge kitu sibangsat anu geus lila nungguan beuki keuheul wae atuh, jrut manehna turun tina suhunan bari pok ngomong “oncoman we sakalian ajig”….bari dirigdig lumpat si bangsat teh. teu kungsi lila eta bangsat teh balik deui bari  jedak…najong bilik bari manehna ngomong deui; “dasar ulen siah…”, dirigdig deui we eta si bangsat teh lumpat.

 

Nungtut Elmu

Hiji poe Bu Mirna guru SD kelas lima keur nerangkeun hal kawajiban nungtut elmu. Sanggeus nerangkeun tuluy Bu Mirna nanya ka barudak kelas lima.

Bu Mirna, “Barudak, ari nuntut elmu teh kawajiban saha? Naha kawajiban Ibu atawa maneh?”

Barudak, “Maneeehh……!” Ceuk barudak saur manuk.

Bu Mirna baeud.

 

2 x 2 = 0

Basa dina pelajaran matematika SD,

Guru : “Opat tambah dua sabaraha Nang?”

Unang : “Genep Pa”

Guru : “Alus, ari lima dikurang dua sabaraha Ti?”

Tuti : “Tilu..”

Guru : “Bener… ari dua dikali dua sabaraha Lih?”

Olih (bari luak-lieuk) : “Seep Pa Guru ….”

Guru : “Naha bisa kitu Lih ?”

Olih : “Muhun pami tangkal sampeu dua dikali duanana nya seep we…”

Guru : “??!!”

 

Basa Bapa-bapa Balanja ka Pasar

Basa na Salasa jam dalapan Mang Dadang ngahaja jalan ka pasar Majalaya hayang balanja lalab-lalaban jang sarapan. Barang datang ka pasar nyampak kang Dana mamawa anakna balanja kalapa salapan.

Mang Dadang :”Naha kang balanja kalapa? Kan kang Dana aya tangkalna dalapan?”

Kang Dana :”Ah … nya jang babawaan ka bapa mang, bapa saya hayang martabak kalapa…mang Dadang balanja lalab? Mana samarana?”

Mang Dadang :”Aya tah laja … salam.”

Kang Dana :”Naha laja salam, mang Dadang tara masak nya? Tah bawa kalapa jang lalab mah.”

Mang Dadang :”Nya lah ngajaran dahar lalab aya kalapaan …. mangga Kang.”

Kang Dana :”Mangga….”

Mang Dadang kapaksa mamawa kalapa, padahal kahayangnamah mamawa samangka sakaranjang jang anak-anakna. Kang Dana mapay-mapay jalan satapak, rada hanjakal mamawa kalapana ngan dalapan… TAMAT… dadaaaah.***


Borokokok

Februari 17, 2011

BONGBONG borokokok. Omon, cowok borohol sok ngomong jorok. Komo kolot Omon bocokok polontong. Tong boro ngomong jorok, Om Toto – kolot Omon – sok ngojok-ngojok nyokcrok odol.

“Tong boloho, Omon!” Om Toto moyok. “Conto kolot, sok cokcrok odol, tong sok nyonyorong tolombong. Komo ngokos bolokotono. Pok-pok ngomong jorok, sok ponyo lolodok.”

Omon nyonto kolot ngomong jorok. Omon ponyo lolodok, los molor, Omon ngorok. Torojol Dodo koboy gondrong nyonyorong botol kosong.

Om Toto nyorongot. “Dodo, tong nyonyorong botol sok bodo!”

Dodo ongkoh-ongkoh. Rorompok korong Dodo godroh. Dodo hoyong ngolomoh comro.

“Dodo!” kolot Omon nyorongot.

“Tong molotot Om,” omong Dodo ngosom. “Komo noong Kokom Donto, sok nyorodcod.”

“Tong sok moyok kolot, koplok!” Om Toto molotot hoyong ngokos Dodo. Dodo dongko, los kokocok kokod, Om Toto ngomong morot. Bongbong bocokok polontong.

Dodo nyorodcod noong kolot Omon morongos. Torolong Dodo lolos nobros boboko.

Omon jongjon molor. Om Toto ngomong poporongos moyok Dodo.

Bongbong borokokok.***


Basa Sunda Okey?

Februari 17, 2011

NGAJAWAB ieu patalekan sabenerna enteng bangga. Enteng, da memang tinggal ngajawab. Naon hesena ngajawab? Tapi oge bangga sabab lamun hayang ngajawab kalawan bener tangtu kudu dirojong ku rupa-rupa alesan nu ngarojong jawaban urang. Jadi? Ah kuring mah moal ngajawab, rumasa kurang elmuna. Keun eta mah bagean para ahli anu memang rubak bekelna.

Kahariwang yen basa Sunda bakal tumpur memang asup akal, lamun urang nengetan basa Sunda nu dipake ku sabagian gede kalangan nonoman Sunda. Basa nu dipake geus pabaliut jeung basa deungeun atawa basa sejen, utamana basa Indonesia ‘jakartaan’.

“kita?, lu ajah kallleeeehh..” (pemeo temporer taun 2010-an, euweuh hartina iwal ti nembongkeun kagumbiraan. “Urang mah mun ngobrol jeung si eta pasti keketawaan..” (maksudna: seuseurian)
“Bapa urang ge bangga urang bisa rengking hiji..” (maksudna: reueus)
“Besok meunang teu urang maen ka rumah?” (maen dina basa Sunda hartina ngadu, judi. Padahal di dieu tangtuna ge maksudna ulin).

Loba keneh sabenerna kalimah-kalimah anu direumbeuy ku basa Indonesia, nu hartina baris jadi nyaliwang lamun urang pengkuh nyekel kana tetekon kana basa Sunda anu ‘bener’. Sanajan kitu, kadang-kadang kuring sok mikir sorangan. Basa teh pan diciptakeunana pikeun komunikasi anu tujuanana sangkan nu ngobrol jeung nu diajak ngobrol papada ngarti kana naon anu diobrolkeun atawa anu jadi jejer obrolan. Lamun nilik kana tujuanana, atuh meureun teu salah sapanjang nu ngobrol make basa Sunda campur aduk teh papada ngarti, da tadi ge tujuanana teh nya komunikasi tea. Nyambung, mun cek barudak ayeuna mah.

Nya ieu pisan anu kadang-kadang nu ngondang pebentar paham teh. Cek kaum ‘konvensional’, komunikasi teh lain saukur papada ngarti, tapi oge kudu bener, boh kekecapanana, boh undak usukna. Cek kaum ‘moderat’, keun we rada teu bener oge, nu penting mah daek keneh ngagunakeun basa Sunda, tinimbang lapur pisan. Malah cek nu ‘revolusioner’ mah, rek ngobrol make basa naon ge nu penting mah nyambung, papada ngarti, na make kudu riweuh sagala? Gitu aja kok repot…

Sababaraha pamanggih nu disebut di luhur nepi ka ayeuna masih terus dipadungdengkeun. Ngan keur sakuringeun, idealna mah nonoman atawa generasi ngora angger kudu apal tur ngarti mana basa Sunda nu ‘bener’, sabab ieu teh modal nu kacida gedena. Cenah eta dina waktu ngobrol jeung babaturanana make basa Sunda ‘teu bener’, keun we teu nanaon, nu penting manehna nyaho kumaha basa Sunda nu sakuduna. Mun teu kitu, tangtu baris aya lolongkrang atawa ‘gap’ anu beuki anggang antara generasi ‘kolot’ jeung generasi ngora, da masing-masing boga ‘basa sorangan’ tea.

Carana? Nya kudu aya komunikasi antara kolot jeung budak tea. Lengkah awal nu kacida utamana, euweuh deui iwal ti ngatik tur ngajak barudak di imah sewang-sewangan sangkan wawuh kana basana sorangan. Ulah ngarasa reueus mun anak urang – nu indung bapana pituin urang Sunda – palahak polohok teu ngarti basa Sunda.

Anu kadua, mun budak salah ngomong basa Sunda, ulah diseukseukan. Anggur deukeutan, terus perenahkeun kumaha kuduna. Lamun dicarekan, tibatan jadi bener, budak kalahka teunggar kalongeun. Tungtungna kalah hoream nyarita ku basa Sunda, sabab sieun dicarekan tea. Lapur weh mun geus kieu mah.

Kadang-kadang sok loba carita pikaseurieun mun pangangguran nengetan basa Sunda barudak jaman kiwari. Di handap ieu carita nu dicutat tina pangalaman kuring dina ngatik basa Sunda si bungsu nu masih keneh SD.

Soal Basa Sunda
Teruskeun kalimah-kalimah di handap ieu ku hidep.

Soal  : Ibu tuang, abdi ….
Jawab : hoyong.
Soal  : Bapa angkat, abdi ….
Jawab : ngiring.
Soal  : Ulah sok huhujanan bisi ….
Jawab : diteunggeul.
Soal  : Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi ….
Jawab : tarik.

Soal  : Nini kulem, abdi ….
Jawab : oge.

Soal  : Diluhureun halis aya ….
Jawab : singkong

Nu ieu mah soal basa Indonesia, dijawab ku budak anu kacida hayang  ‘nyunda’ pisan.

Soal  : Pencuri itu lari tunggang ……
Jawab : tonggeng.

Keur mimiti nitenan carita-carita tadi tadi, kuring ngagakgak. Tapi lila-lila kalah ngahuleng. Enya kitu basa Sunda teh okey? Tetela, ieu teh pikiraneun urang sarerea.***


Ha Ha Ha (12)

September 23, 2010

1. Henteu Bogaeun

Aram nyarita ka Udi, “Karunya ku si Badu, kakara tanggal 3 geus teu bogaeun duit sapuluh rebu sapuluh rebu acan”.
Naha nginjeum kitu ka ilaing?”
“Henteu. Ngan tadi basa dewek rek nginjeum duit ka manehna, cenah teu boga. Duit gajihna geus ambring.

2.Kabiasaan
“Ari maneh, naon sababna ari ditanya ngawalonna ku nanya deui?
“Naha henteu meunang kitu? Naon sababna?
3. Teu Kudu Dimandoran

Adil: “Euy silaing mah henteu kira-kira. Pamajikan disina migawe sagala rupa pagawean di imah sorangan bae: nyangu, nyeuseuh, sasapu, ngurus budak…. Ari ilaing kalah ulin teu uni!”
Diwalon, “Da pamajikan dewek mah geus hideng, henteu kudu dimandoran. Geus biasa sagala pagawean ditangkes ku manehna sorangan”.

4. Tolol
Gapur nyerenteng ka Tasim bari ambek, “Nanaonan maneh teh kamari carita ka dunungan yen dewek tolol?
Tasim, “alah punten bae. Sugan teh sanes rasiah!”

5. Nu Matak Henteu Dugul
Sastra ngagidig kaluar ti kantor, ditanya ku Bapa Kapala, “Rek ka mana, Sastra?”
“Bade dicukur,” walonna
“Naha dicukur dina waktu ngantor?”
‘Atuda buukna ge apan manjanganana dina waktos dines…..”
“Enya tapi apan henteu kabeh manjangan dina waktu di kantor, keur di luareun kantor oge buuk maneh teh terus manjangan”
“Nu mawi henteu didugulan…..” walonna bari terus ngingkig ka luar

6.Lamun
Neng Astri nganteuran tuang siang ka ramana anu ti isuk keneh ngedeluk nguseup di Talaga Sangiang.
“Kumaha Pa? Tos kenging sabaraha nguseup teh?” manehna nanya
Diwalon ku ramana, “Lamun anu ieu beunang serta ditambah tilu deui, poe ieu Bapa baris meunang opat…..”

7. Hayang Teu Gawe
Waktu keur ngilikan model komputer anu anyar, nu dagangna nyarita ka Tisna, “Model enggal teh. Upami ngagunakeun komputer model eta padamelan baris ngirangan satengahna”.
“Enya?”
“Leres pisan”.
“Ari kitu mah meser dua!”

Sumber cerita: Ajib Rosidi, 2008, Seuri Leutik, Kiblat, Bandung


Smansalingga '82

Media Komunikasi dan Silaturahmi Alumni SMA Negeri I Sumedang Angkatan 1982