Basa Sunda Okey?


NGAJAWAB ieu patalekan sabenerna enteng bangga. Enteng, da memang tinggal ngajawab. Naon hesena ngajawab? Tapi oge bangga sabab lamun hayang ngajawab kalawan bener tangtu kudu dirojong ku rupa-rupa alesan nu ngarojong jawaban urang. Jadi? Ah kuring mah moal ngajawab, rumasa kurang elmuna. Keun eta mah bagean para ahli anu memang rubak bekelna.

Kahariwang yen basa Sunda bakal tumpur memang asup akal, lamun urang nengetan basa Sunda nu dipake ku sabagian gede kalangan nonoman Sunda. Basa nu dipake geus pabaliut jeung basa deungeun atawa basa sejen, utamana basa Indonesia ‘jakartaan’.

“kita?, lu ajah kallleeeehh..” (pemeo temporer taun 2010-an, euweuh hartina iwal ti nembongkeun kagumbiraan. “Urang mah mun ngobrol jeung si eta pasti keketawaan..” (maksudna: seuseurian)
“Bapa urang ge bangga urang bisa rengking hiji..” (maksudna: reueus)
“Besok meunang teu urang maen ka rumah?” (maen dina basa Sunda hartina ngadu, judi. Padahal di dieu tangtuna ge maksudna ulin).

Loba keneh sabenerna kalimah-kalimah anu direumbeuy ku basa Indonesia, nu hartina baris jadi nyaliwang lamun urang pengkuh nyekel kana tetekon kana basa Sunda anu ‘bener’. Sanajan kitu, kadang-kadang kuring sok mikir sorangan. Basa teh pan diciptakeunana pikeun komunikasi anu tujuanana sangkan nu ngobrol jeung nu diajak ngobrol papada ngarti kana naon anu diobrolkeun atawa anu jadi jejer obrolan. Lamun nilik kana tujuanana, atuh meureun teu salah sapanjang nu ngobrol make basa Sunda campur aduk teh papada ngarti, da tadi ge tujuanana teh nya komunikasi tea. Nyambung, mun cek barudak ayeuna mah.

Nya ieu pisan anu kadang-kadang nu ngondang pebentar paham teh. Cek kaum ‘konvensional’, komunikasi teh lain saukur papada ngarti, tapi oge kudu bener, boh kekecapanana, boh undak usukna. Cek kaum ‘moderat’, keun we rada teu bener oge, nu penting mah daek keneh ngagunakeun basa Sunda, tinimbang lapur pisan. Malah cek nu ‘revolusioner’ mah, rek ngobrol make basa naon ge nu penting mah nyambung, papada ngarti, na make kudu riweuh sagala? Gitu aja kok repot…

Sababaraha pamanggih nu disebut di luhur nepi ka ayeuna masih terus dipadungdengkeun. Ngan keur sakuringeun, idealna mah nonoman atawa generasi ngora angger kudu apal tur ngarti mana basa Sunda nu ‘bener’, sabab ieu teh modal nu kacida gedena. Cenah eta dina waktu ngobrol jeung babaturanana make basa Sunda ‘teu bener’, keun we teu nanaon, nu penting manehna nyaho kumaha basa Sunda nu sakuduna. Mun teu kitu, tangtu baris aya lolongkrang atawa ‘gap’ anu beuki anggang antara generasi ‘kolot’ jeung generasi ngora, da masing-masing boga ‘basa sorangan’ tea.

Carana? Nya kudu aya komunikasi antara kolot jeung budak tea. Lengkah awal nu kacida utamana, euweuh deui iwal ti ngatik tur ngajak barudak di imah sewang-sewangan sangkan wawuh kana basana sorangan. Ulah ngarasa reueus mun anak urang – nu indung bapana pituin urang Sunda – palahak polohok teu ngarti basa Sunda.

Anu kadua, mun budak salah ngomong basa Sunda, ulah diseukseukan. Anggur deukeutan, terus perenahkeun kumaha kuduna. Lamun dicarekan, tibatan jadi bener, budak kalahka teunggar kalongeun. Tungtungna kalah hoream nyarita ku basa Sunda, sabab sieun dicarekan tea. Lapur weh mun geus kieu mah.

Kadang-kadang sok loba carita pikaseurieun mun pangangguran nengetan basa Sunda barudak jaman kiwari. Di handap ieu carita nu dicutat tina pangalaman kuring dina ngatik basa Sunda si bungsu nu masih keneh SD.

Soal Basa Sunda
Teruskeun kalimah-kalimah di handap ieu ku hidep.

Soal  : Ibu tuang, abdi ….
Jawab : hoyong.
Soal  : Bapa angkat, abdi ….
Jawab : ngiring.
Soal  : Ulah sok huhujanan bisi ….
Jawab : diteunggeul.
Soal  : Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi ….
Jawab : tarik.

Soal  : Nini kulem, abdi ….
Jawab : oge.

Soal  : Diluhureun halis aya ….
Jawab : singkong

Nu ieu mah soal basa Indonesia, dijawab ku budak anu kacida hayang  ‘nyunda’ pisan.

Soal  : Pencuri itu lari tunggang ……
Jawab : tonggeng.

Keur mimiti nitenan carita-carita tadi tadi, kuring ngagakgak. Tapi lila-lila kalah ngahuleng. Enya kitu basa Sunda teh okey? Tetela, ieu teh pikiraneun urang sarerea.***

Iklan

One Response to Basa Sunda Okey?

  1. Otih Rostiana berkata:

    Rupina eta tuang putra sanes kirang wanoh kana basa sunda, malihan mah onjoy, cacakan murangkalih keneh oge parantos langkung ti mafhum……ngagonjak… Atuda kitu mah, uyah tara te’es kaluhur, sanes?? He..he..he…
    Hatur nuhun ahhhhh…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: