Undak Usuk Basa


NGEMUTAN we ieu mah, bilih lali deui.
Undak-usuk basa, asalna tina kecap undak=naek, atanapi ngaronjat, Usuk= susunan dina suhunan, nu engkena ditempatan ereng, kanggo masang kenteng. Masang usuk, mapay ti handap ka luhur. Kawitna tina pangaruh basa Jawa. Da basa Sunda di Karaton Sunda mah, datar/demokratis. Dupi gunana, undak usuk teh kanggo ngabentenkeun nu diajak nyarios, ngagambarkeun rasa hormat, sanes feodal. Dupi tahapanana aya lima:

Basa luluhur, digunakeun ka pangagung (Raja+Ratu/Presiden), emut! Sunda mah ngasuh ratu ngajayak menak. Margi aya paripaos, Ratu tara muguran, menak tara ngarangrangan. Ratu tara ngahukum, menak tara nyiksa. Iwal ti kalakuan nyalira.

 1. Basa lemes, digunakeun kanggo ka nu saluhureun yuswa na, ka saluhureun pangkatna, atanapi ka jalmi hormateun.
 2. Basa sedeng, digunakeun ngabasakeun diri nyalira.
 3. Basa wanoh, atanapi cohag. Digunakeun ka rerencangan, atanapi ka sahandapeun.
 4. Basa kasar, digunakeun ka sato, atanapi nyeuseulan.

Conto:

 1. Raja/Presiden ngangluh, Bapa teu damang, abdi udur, pun adi gering, ucing gering.
 2. Presiden rawuh, Bapa sumping, abdi dongkap, pun adi dating, ucang datang.
 3. Presiden jengkar, Bapa angkat, abdi mios, pun adi indit, sia geura mantog.
 4. Pidawuh presiden, saur bapa, sanggem abdi, ceuk pun adi, ucing disada, pek geura nyungut.
 5. Istana presiden, bumi bapa, rorompok abdi, imah pun adi, kandang hayam, gogobrog sia.

Dina nngagunakeun undak-usuk basa, sering paliron(pahili/patukeur) ngalarapkeunana, basa kanggo ka saluhureu, diterapkeun ka nyalira, kadangkala, digunakeun ka sahandapeun. Atanapi sawangsulna/sabalikna.Bilih ngaraos sesah,saena tong dianggo 5-tahapanana, 2-tahap ge cekap(lemes kanggo nu sanes, sareng sedeng kanggo nyalira)
Undak-usuk basa nu lepat ngalarapkeunana:

 1. Ku abdi katingali, kedahna ku abdi katingal
 2. Bumi abdi, kedahna rorompok abdi
 3. Abdi bade angkat, kedahna abdi bade mios
 4. Dicandak ku abdi, kedahna dibantun ku abdi
 5. Barudak tos sumping, kedahna barudak tos daratang
 6. SK (Surat Keputusan) can sumping, kedahna SK teu acan datang
 7. Abdi mah parantos tuang, kedahna abdi mah parantos neda
 8. Pun rama tos pupus, kedahna pun bapa tos pupus
 9. Pun ibu teu damang, kedahna pun biang teu damang
 10. Pun istri nuju ka pasar, kedahna pun bojo nuju ka pasar.

Kecap tuang sareng pun sok pacorok nganggona. Peryogi kauninga, kecap pun mah kanggo nyalira. Teu kengeng dianggo ka nu sanes. Nya kitu deui kecap tuang, dianggo ka saluhureun, teu kengeng ka nu sanes.

Ieu basa sedeng kanggo nyalira, peryogi diapalkeun; dongkap, mios, udur, sanggem, ngabantun, ningal, cageur. Kanggo nu sanes: rawuh/sumping, jengkar/angkat, ngangluh/teu damang, pidawuh/saur/, nyandak, ningali, damang.

Masihan, gaduh, meser, mondok, pun biang, pun bapa, pun paman, pun lanceuk, pun bojo, pun anak. Kanggo nu sanes; Maparin, kagungan, ngagaleuh, kulem/ebog, tuang ibu, tuangrama, tuang raka, tuang rayi/geureuha, tuang putra.

A. Lemesna sesebatan ka jalmi:

Basa sedeng Basa lemes
Lalaki pameget
Awewe Istri
Indung Ibu
Bapa rama
Kolot sepuh
Anak putra
Ngora anom
Leutik alit
Gede ageung
Budak murangkalih
Minantu mantu
Mitoha mertua
Warang besan
Salaki caroge
Pamajikan geureuha
Kulawarga kulawargi
Dulur wargi
Baraya saderek
Adi rayi
Kaka raka
Kuring abdi
Maneh anjeun
Batur rencang
Parawan mojang
Bujangan jajaka
Mayit layon

B. Lemeusna babagian jalma

Basa sedang basa lemesna
Awak salira
Hulu mastaka
Buuk rambut
Beunget pameunteu
Tarang taar
Halis sipat
Mata soca
Ceuli kuping
Pipi damis
Sungut baham
Biwir lambey
Huntu waos
Letah ilat
Gado angkeut
Janggot rumbah
Beuteung patuangan
Taktak pundak
Kuku tanggay
Susu pinareup
Beuheung tengek
Bujal udeul
Kelek ingkab
Leungeun panangan
Kenca kiwa
Katuhu tengen
Ramo rema
Birit imbit
Suku sampean
Geulung sanggul
Bobogaan gagaduhan

C. Lemesna papakean jalma

Pakean anggoan
Baju raksukan
Calana lancingan
Samping sinjang
Karembong saleumpay
Beubeur kekemben
Beubeur beulitan
Totopong kopeah
Bendo udeung
Iteuk teteken
Geulang pinggel
Suweung/kenot giwang
Ali lelepen
Kongkorong kangkalung
Sisir pameres
Dompet tampekan
Gamparan titihan

Cag.***

Iklan

2 Responses to Undak Usuk Basa

 1. ELFARIDI berkata:

  usingggggggggggggggggggg eh pusingggggggggg bahasa a[a ini sob :-O.. heheh 🙂

 2. Saepudin Mukti berkata:

  Sae, sim kuring ngarojong pisan geusan dijantenkeun bahan ajar di sakola, peperiheun buku-buku bacaan nu Nyunda teh kirang …. brovo Sunda!!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: