Kamus Paribasa (B)


 1. Babalik pikir Ngarobah lampah goreng kana hade.
 2. Babanteng jurit Pamanggul jurit.
 3. Babon kapurba ku jago Awewe kudu nurut ka salaki.
 4. Badak Cihea Degig, tara nanya.
 5. Bagja kamanyangan Bagja gede.
 6. Bahe carek Gampang nyarekan.
 7. Balabar kawat Saembara.
 8. Baleg tampele Mojang anu keur mangkat beger, tapi eraan keneh lamun panggih jeung lalaki.
 9. Bali geusan ngajadi Lembur matuh, lemah cai, tempat lahir.
 10. Balik jarami Ngagarap sawah anu kakara anggeus dipibuatan.
 11. Balik ngaran Maot di lembur batur.
 12. Balung kulit kotok meuting Kanyeri baheula ten leungit-leungit, henteu beresih pisan hatena, masih keneh ngunek-ngunek.
 13. Balungbang timur caang bulan opat welas, jalan gede sasapuan Rido, iklas, suka pisan.
 14. Bancang pakewuh Pikasusaheun, picilakaeun.
 15. Banda sasampiran, nyawa gagaduhan Ulah boga angkeuhan yen banda jeung nyawa bisa diatur ku urang.
 16. Banda tatalang raga Leuwih hade ngorbankeun harta, tibatan cilaka awak.
 17. Bangkong kolentang Sagala euweuh, teu boga duit pisan.
 18. Banteng ngamuk gajah meta Kajadian atawa ririweuhan anu dipikasieun jeung dipikagigis.
 19. Banting tulang Digawe popohoan.
 20. Bapa heman Taya panarima, taya pamales budi ka nu geus nyieun kahadean.
 21. Batan kapok kalah (anggur) gawok Kalah beuki maceuh.
 22. Batok bulu eusi madu Henteu cocog jeung panenjo; siga bodo tapi pinter, siga miskin tapi beunghar jeung sajabana.
 23. Batok kohok piring semplek Paparabotan nu taya hargana.
 24. Batu turun keusik naek Cangkang sisindiran nu hartina itu purun kuring daek, dilarapkeun ka jalma anu sarua micintana.
 25. Batur ngaler ieu ngidul Lain-lainna deui jeung nu keur diomongkeun ku batur.
 26. Bau-bau sinduk Baraya keneh sanajan laer.
 27. Beak dengkak Geus beak tarekah.
 28. Beak ka lebu-lebuna Ledis, teu nyesa saeutik-eutik acan (harta banda).
 29. Bear budi Gumbira.
 30. Bebek ngoyor di sagara, rek nginum neangan cai Lubak-libuk tapi henteu bisa kapake lantaran lain hakna.
 31. Bedah bendungan Kalah wowotan ku gogoda nu pohara.
 32. Bengkok tikoro Teu kabagean kadaharan istimewa, lantaran teu datang atawa geus beakeun manten.
 33. Bengkung ngariung bongkok ngaronyok Kajeun ripuh asal teu jauh jeung anak-incu.
 34. Bentik curuk balas nunjuk, capetang balas miwarang Kabisana ngan nitah, teu daek prak sorangan.
 35. Beres roes Runtut raut (nu laki-rabi).
 36. Beulah hoean Siga hoe dibeulah, tonggong munding nu lintuh pisan.
 37. Beungeut nyanghareup ati mungkir Henteu terus jeung hate.
 38. Beunghar memeh boga Loba kahayang nu teu saimbang jeung kaayaandirina.
 39. Beurat birit Hese ditutah-titah, kedul.
 40. Beurat nyuhun beurat nanggung Kacida tumarimana.
 41. Beurat nyuhun beurat nanggung, beurat narimakeun inya Kacida narimakeunana kana kahadean batur, lantaran ditulungan dina waktu keur kacida butuhna.
 42. Beureum paneureuy Hese pisan hasil maksud.
 43. Beuteung anjingeun Beuteung anu gede ka luhur.
 44. Beuteung mutiktrik berekat meunang Dahar seubeuh di nu hajat, ari balik mawa berekat.
 45. Beuteung si eta mah ruas bungbas Teu aya kaseubeuhan.
 46. Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar Jaman geus robah, jelema oge loba nu ganti pacabakan, atawa robah-robah tingkah lakuna.
 47. Bilatung ninggang dage Jelema teu jujur meunang kadudukan atawa kasempetan anu matak nguntungkeun keur dirina.
 48. Birit aseupan Jelema nu diukna teu daek cicing, nyanggeyeng ka ditu, nyanggeyeng ka dieu.
 49. Bisa ka bula (bala) ka bale Bisa campur jeung jelema ti rupa-rupa golongan, atawa bisa gawe kasar jeung gawe lemes.
 50. Bisa lolondokan Bisa nuturkeun adat sakarep batur supaya akur, bisa ula-ilu.
 51. Bisi aya ti cai ti geusan mandi Bisi aya nu kasigeung atawa ka-toel mamaras rasana.
 52. Biwir aweweeun Sok ngedalkeun kecap-kecap nu kurang hade.
 53. Biwir nyiru rombengeun(bbs): Sagala dicaritakeun anu saenyana kudu dirasiahkeun.
 54. Biwir sambung lemek, suku sambung lengkah Darma nepikeun maksud batur, lain niat sorangan.
 55. Bobo sapanon carang sapakan Teu puguh undak-usukna, teu beres entep seureuhna; eta babasan sok dipake pamungkas carita, sasadu bisi salah pok-pokanana atawa pereleanana.
 56. Bobor karahayuan Katarajang apes, cilaka, atawa meunang kasusah.
 57. Bobot pangayon, timbang taraju Pangadilan, timbangan nu adil.
 58. Bodo alewoh Bodo tapi daek tatanya.
 59. Bodo katotoloyoh Tara daek tatanya, tara daek nurut kana nasehat batur.
 60. Boga pikir rangkepan Henteu bolostrong, henteu ujug-ujug percaya kana omongan batur anu manis.
 61. Boga sawah saicak Boga sawah saeutik.
 62. Bogoh nogencang Bogoh sosoranganan, teu dilayanan.
 63. Bohong dirawuan Kacida rahulna.
 64. Bojo denok sawah ledok Hirup senang lantaran boga pamajikan tegep jeung banda cukup.
 65. Bongkok meongeun Semu bengkung ka tukang palebah cangkeng (awewe).
 66. Bonteng ngalawan kadu Nu leutik ngalawan ka nu gede.
 67. Borangan ku surak Eraan dina gempungan jalma rea.
 68. Bosongot bade amprotan Pikagigiseun (kana beungeut), pikagimireun, pasemon jagoan.
 69. Bru di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah Jalma beunghar nepi ka barangteundeun teu puguh tempatna sabab barangna loba.
 70. Buah ati/buah hate Kakasih.
 71. Bubu ngawaregan cocok Mere nasehat atawa nyieun aturan anu balukarna nguntungkeun sorangan.
 72. Buburuh nyatu diupah beas Neangan pangarti bari meunang tunjangan, meunang dua rupa kauntungan.
 73. Budak bau jaringao keneh Budak can aya kanyaho, budak olol-leho.
 74. Budak olol leho keneh Pamoyok ka jalma ngora nu tacan boga pangalaman dina pagawean.
 75. Budak rodek hulu Budak can aya kanyaho.
 76. Budi santri legeg lebe, ari lampah euwah-euwah Jelema anu omongan jeung kalakuanana kawas enya jelema bener, padahal saenyana mah jahat.
 77. Bujang jengglengan Jajaka tulen sarta tegep.
 78. Bujang tarangna Lalaki anu can kawin geus teu bujang deui.
 79. Bulan alaeun Kakandungan anu geus nincak salapan bulan.
 80. Bulu taneuh Tukang tani, patani.
 81. Buncir leuit loba duit Beunghar, taya kakurang.
 82. Bungah amarwatasuta Bungah sagede anak gunung, bungah pisan.
 83. Bungbulang tunda Tunda talatah, dikeunakeun ka jalma nu dititah baranggawe tara prak ku sorangan, tapi kalah sok nitah deui ka batur.
 84. Buntu laku Teu bisa neruskeun usaha atawa pagawean.
 85. Buntut kasiran Koret, kumed, medit.
 86. Bur beureum bur hideung, hurung nangtung siang leumpang Hirup senang taya kakurang, salilana ginding.
 87. Buruk-buruk papan jati Sanajan ngewa/ambek ka dulur/baraya nu landes, ari manehna meunang karerepet mah teu weleh hayang nulungan jeung ngahampura kasalahanana, henteu ngantep.
 88. Burung palung dulur sorangan Sanajan ngewa/ambek ka dulur/ baraya nu landes, ari manehna meunang karerepet mah teu weleh hayang nulungan jeung ngahampura kasalahanana,henteu ngantep.
 89. Buta terong Pamoyok ka jelema nu goreng patut, katurug-turug sagala beuki.
 90. Butamuna Bodo balilu, teu nyaho naon-naon.
 91. Butatuli Teu nyaho naon-naon.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

Smansalingga '82

Media Komunikasi dan Silaturahmi Alumni SMA Negeri I Sumedang Angkatan 1982

%d blogger menyukai ini: